Het huidige gebruik van meststoffen wordt sterk wordt beïnvloed door de wettelijke beperking aan de hoeveelheid stikstof en fosfaat die jaarlijks opgebracht mag worden.

Daarnaast zorgt de wetgeving rondom hergebruik van slibstromen ervoor dat de waardevolle nutriënten die in de gewassen zitten en dus uit de bodem komt niet naar deze bodem terug gebracht mag worden. Dit vormt een fundamenteel probleem bij het hergebruik van grondstoffen en het behoud van een duurzame circulair beheer van de Nederlandse bodemkwaliteit.

De finale versie van het uitgebreide rapport vindt u hier.

Het Dutch Biorefinery Cluster vraagt aandacht voor dit probleem, en zoekt medewerking in het vinden van oplossingen voor deze uitdaging.

Overige berichten

20 november 2023

De industrie in een duurzame regionale zoetwatervoorziening

We kunnen het ons in deze extreem natte periode niet voorstellen dat de beschikbaarheid...
10 juni 2022

Nieuwe grondstoffen uit reststromen

Is afval eigenlijk wel afval? Samen met een groot aantal stakeholders in de keten...
10 februari 2022

Circulaire producten uit biobased reststromen

Het benutten van alle kansen die een circulaire economy biedt, gaat niet vanzelf....
14 oktober 2021

DBC zoekt samenwerking in waterhergebruik

Bedrijven in de agro-food en papierindustrie zetten actief in op reductie van waterinname...
02 november 2020

Zweedse technologie ontmoet Nederlandse uitdagingen

Op 2 november vond een matchmaking plaats tussen Nederlandse bedrijven met reststromen...
06 november 2019

Resource sharing in de industrie: Östergötland toont grote besparingen

Hoeveel procent van de tijd staat je auto stil? En hoeveel minuten per jaar gebruik...
04 november 2019

Waterhergebruik

Water is zo vanzelfsprekend, dat we er weinig bij stil staan. Totdat het water schaars...
14 maart 2019

Kansen voor waterkringloopsluiting

Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst?...
26 oktober 2018

DBC zoekt hogere waarde voor haar reststromen

DBC bundelt haar krachten in het zoeken naar en het ontwikkelen van technologieën...
13 mei 2018

Verslag DBC inspiratiebijeenkomst Bodem en Mineralen beschikbaar

De neerwaartse trend in micronutriënten en organische stof in de Nederlandse...
08 oktober 2017

Symbiose in het publieke en private domein

Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante...
06 oktober 2016

Nutriëntenrecycling vormt een hoge prioriteit in het rapport ‘Nederland Circulair in 2050

Het Nutriënt Platform heeft op 5 oktober haar actieplan ‘Ambitie Nutriënten...
16 augustus 2016

Belangrijke rol die natuur speelt in CO2 balans verdient veel meer aandacht

De Olympische Spelen zijn geopend met extra aandacht voor de klimaatverandering....

Op een bijeenkomst ‘De industrie in een duurzame regionale zoetwatervoorziening’ van Dutch Biorefinery Cluster ging Chris Dotremont in op waterschaarste en watercascadering. Met een flink aantal productielocaties in de Benelux vormen droge zomers en verzilting een behoorlijk risico voor FrieslandCampina. ‘Water wordt beschouwd als iets dat er altijd is, de prijs ervan is laag’, aldus Chris. ‘We willen de stap zetten naar circulaire fabrieken en het water dat we gebruiken dusdanig zuiveren dat het terug de natuur in kan. Het FrieslandCampina-innovatiecentrum speelt een belangrijke rol bij de realisatie van deze ambities, want ‘het is niet de vraag of, maar veel meer de vraag wanneer beschikbaarheid van water werkelijk een levensgroot probleem wordt’.

Waterrotonde Eerbeek – een initiatief van Industriewater Eerbeek en vier lokale papierbedrijven – ambieert jaarlijks 4,5 miljoen m3 water in een gesloten systeem te hergebruiken, zodat de papierbedrijven in hun eigen waterbehoefte voorzien en nauwelijks nog grondwater nodig hebben: een innovatie die de (water)footprint van de sector aanzienlijk verlaagt. Op een bijeenkomst over de rol van de industrie in een duurzame regionale zoetwatervoorziening van Dutch Biorefinery Cluster vertelde William Suijkerbuijk - initiatiefnemer en projectleider - over uitdagingen en de vooral ook succesfactoren: ‘de papiersector is zich bewust van de urgentie, gelooft in oplossingen en het onderling vertrouwen is groot’.

We kunnen het ons in deze extreem natte periode niet voorstellen. Toch staat de beschikbaarheid van zoetwater onder druk. Periodes van droogte zullen steeds langer worden. Ook de agro-food en papierindustrie worden hierdoor geraakt. Het Dutch Biorefinery Cluster sprak met ruim vijftig experts over de rol van de industrie in de duurzame, regionale zoetwatervoorziening. Waterrotonde Eerbeek, de circulaire waterzuivering van vier lokale papierbedrijven, was prominent onderdeel van het programma. William Suijkerbuijk sprak over de succesfactoren en bedreigingen van het project en leidde de aanwezigen rond over Industriewater Eerbeek. Kees van der Voort Maarschalk (Avebe) sprak over de grenzen aan intern waterhergebruik, Chris Dotremont (FrieslandCampina) nam haar publiek mee in gecascadeerd watergebruik en Johan Raap (Cosun) ging in op technische uitdagingen van waterhergebruik. Een levendige discussie over technische mogelijkheden, juridische belemmeringen en externe prikkels completeerde de dag. Conclusie: samenwerking tussen waterbedrijven, financiers, regionale overheden en de industrie is de sleutel tot een succesvolle zoetwatervoorziening in tijden van waterschaarste!

Wilt u ook weten hoe de industrie de inname van water kan verminderen? En welke uitdagingen en kansen staan (op) ons te wachten? En wilt u ook bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen? De bedrijven in het Dutch Biorefinery Cluster komen in actie om hun waterinname te beperken en waterhergebruik en -cascadering te bevorderen. Op woensdag 11 oktober wisselen we daarover van gedachten én laten we zien wat nu al gebeurt. Een kijkje achter de schermen bij Waterrotonde Eerbeek is onderdeel van het programma. Komt u ook? Aanmelden kan via onze website.

In deze tijden van energieschaarste moeten we alle mogelijke bronnen benutten. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Met hulp van de Provincie Gelderland overwonnen Papierfabriek Doetinchem BV , Waterschap Rijn en IJssel en Waterstromen B.V. de uitdaging van financiële haalbaarheid en onderlinge cultuurverschillen. Met overtuiging en volharding realiseerden ze een prachtig voorbeeld van innovatieve samenwerking. Sinds gisteren wordt jaarlijks 500.000 m3 biogas geproduceerd uit het restwater van papierfabriek Doetinchem, watdoor hen ook weer nuttig wordt ingezet voor de papierproductie.

#industrielesymbiose #biogas #bioenergie #duurzaamheid

Verlangt u op deze hete dag vandaag ook zo naar een flinke regenbui? Voldoende beschikbaarheid van zoet water van de juiste kwaliteit is helaas steeds minder vanzelfsprekend. Water is de kern van de processen bij de papier- en agro-foodindustrie. Eén dag zonder voldoende goed water zal de bedrijven miljoenen kosten. Het Dutch Biorefinery Cluster vraagt aandacht voor een integrale, gecascadeerde benadering in watergebruik en -hergebruik om de afhankelijkheid van waterinname significant te verkleinen. Industriewater Eerbeek neemt het initiatief. De ultieme circulaire economie! Wie volgt?

Is afval eigenlijk wel afval? Samen met een groot aantal stakeholders in de keten van afval naar grondstof zet ISPT - Institute for Sustainable Process Technology een ontwikkelingsprogramma Renewable Building Blocks From Waste op. Lees meer in het artikel in het NPT Procestechnologie magazine van Nederlandse Procestechnologen van deze maand.
Als Dutch Biorefinery Cluster onderstrepen we het belang van grondstofefficiëntie. Grondstoffen worden schaarser en duurder. Alleen door samen te werken kunnen we de hoge ambities in de circulaire economie waar maken.

Water wordt vaak slechts één keer gebruikt. Industriewater Eerbeek zuivert het water van papierfabrieken, zodat een deel kan worden hergebruikt. Technisch gezien is er een groter potentieel, welke echter alleen te behalen is in samenwerking met regionale stakeholders. Belangrijke vraag hierbij is ook: hoe ver moet het water voor hergebruik gezuiverd worden? Zouden we water kunnen besparen, door het gecascadeerd voor meer doelen in te zetten voor het te lozen? Is het water lokaal her te gebruiken in de industrie of landbouw? Zijn er mogelijkheden om stromen tailormade te zuiveren voor specifieke doelen of is mengen van waterstromen mogelijk? De ultieme circulaire economie! Het Dutch Biorefinery Cluster streeft naar een open samenwerking, gezamenlijk kansen benutten en knelpunten wegnemen. 

Using less, and especially getting more out of your raw materials. That is key for a circular economy. A good example is Avebe, investing heavily in innovation and creating market value for every part of the potato.
It is the mission of the Dutch Biorefinery Cluster to help our members to bring more sustainable and economic value to biomass. Through connecting knowledge, skills and resources!

Het benutten van alle kansen die een circulaire economy biedt, gaat niet vanzelf. Daarvoor is kennis (cross-sectorale) samenwerking van doorslaggevend belang. Zo draagt het Dutch Biorefinery Cluster bij aan de lokale circulaire economie door het maximaal terugwinnen en (her)gebruiken van nutriënten, eiwitten, water, vezels etc. Eén van de succesvoorbeelden is het gebruik van agrarische reststromen als grondstof in de papierindustrie.

Circular economy is more than reuse and recycling! Resource efficiency includes the total valorisation of our valuable raw materials. A good example is Cosun Biobased Experts, using every part of the sugar beet. Their innovative solutions are a real step towards a circular economy and a sustainable future. It is the mission of the Dutch Biorefinery Cluster to help our members to bring more sustainable and economic value to biomass. Through connecting knowledge, skills and resources!

Geen eten zonder bodem, aldus Barbara Baarsma vorige week bij #ResourceWende. En vooral gezond eten met voldoende vitamines en mineralen, vereist een gezonde bodem vol met dezelfde voedingsstoffen. Complexe niet-lineaire waardeketens en richtlijnen gericht op het voorkomen van vervuiling verarmen de bodem. Een circulaire landbouw is cruciaal voor het behoud van een gezonde bodem. Nutriëntrijke organische reststromen op een veilige wijze weer terug naar de bodem. Samen met Institute for Sustainable Process Technology besprak Dutch Biorefinery Cluster de uitdagingen. Experimenteerruimte voor goede duurzame initiatieven van welwillende boeren en organisaties. Als eerste stap richting een doelgericht beleid, met horizontaal toezicht. Wij gaan door, want wij zijn ervan overtuigd dat regionale circulaire initiatieven bijdragen aan een gezondere maatschappij.

 

Zouden we water kunnen besparen, door het gecascadeerd voor meer doelen in te zetten voor het te lozen? Is het water lokaal her te gebruiken in de industrie of landbouw? Maar van wie is het water zodra het de poort van een bedrijf verlaat? En wie of wat bepaalt de ideale locatie van een zuivering? Zijn er mogelijkheden om stromen apart te zuiveren voor specifieke doelen of is mengen van stromen juist beter?
Het Dutch Biorefinery Cluster zoekt samen met de Energie- & Grondstoffenfabriek naar initiatiefnemers. Doe mee met de challenge en win! Check meer info via 👉🏼 www.efgf.nl/challenge
 

Bedrijven in de agro-food en papierindustrie zetten actief in op reductie van waterinname en terugwinnen van waardevolle stoffen. Er zouden echter veel meer waterbesparingsmogelijkheden zijn wanneer wordt samengewerkt met regionale stakeholders. Zo kan water van het ene bedrijf als inputwater dienen voor een ander bedrijf, in tijden van overschot kunnen bedrijven extra water afnemen, doorpompen of op hun terrein opslaan, en daarnaast zijn extra zuiveringsstappen mogelijk afhankelijk van de meest duurzame tussenbestemming van het effluent. Zodat bronwater wordt gebruikt voor die toepassingen waar de hoogste kwaliteit benodigd is. Het Dutch Biorefinery Cluster ging hierover vandaag in gesprek met de waterstakeholders in een werksessie van het Deltaprogramma Zoetwater. Over de kansen en knelpunten en vooral over hoe tot een gezamenlijke aanpak gekomen kan worden. Met ambitieuze cases van Industriewater Eerbeek en FrieslandCampina!

Tekorten aan aardgas. Exploderende energieprijzen. Grondstoffen tekorten manifesteren zich. En onze bodem verarmt. Hoe gaat de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen de bestaande duurzaamheidsdossiers beïnvloeden en wat de benodigde acties zijn om deze risico’s te beperken? Op 28 en29 oktober wordt de eerste Resource Wende conferentie (https://resourcewende.eu) gehouden bij het KIT in Amsterdam. Eén van de ateliers is de Nutriëntenkringloop in de landbouw. Wilt u een bijdrage leveren aan de dialoog richting een oplossing? Dan nodigen wij u uit deel te nemen, aanmelden kan via de website van de Resource Wende.

Wilt u ook zekerheid van voldoende schoon water? En vindt u ook dat dit energiezuinig en klimaatneutraal bereikt moet kan worden?

Het Dutch Biorefinery Cluster steunt de challenge van de @Energie- en Grondstoffenfabriek. Hoe kunnen de waterschappen met een creatieve klimaatopgave-bril op beter samenwerken met de industrie? Doe mee en win!Check meer info via 👉🏼 www.efgf.nl/challenge

De industrie heeft een grote uitdaging om in 2030 haar CO2 uitstoot te halveren. Voor agrofood- en papierindustrie is ongeveer 40-80% van de CO2-uitstoot gerelateerd aan de energie die nodig is voor warmtegedreven processen zoals scheiden en drogen. Warmtepomptechnologieën zullen een belangrijke rol spelen in het realiseren van procesefficiëntie. Het effectief kunnen toepassen hiervan vereist een case-gerichte systeembenadering én samenwerking in de ontwikkeling van efficiënte scheidings- en droogprocessen, die de hoeveelheid te verdampen water verminderen en het potentieel voor warmte-opwaardering vergroten. In het project The Heat is On, gecoordineerd door Institute for Sustainable Process Technology zetten de DBC partners hier samen de schouders onder.

18 months after our inspiring DBC visit to Östergötland, we were delighted to host Professor Mats Eklund in the educational Koninklijke VNP Masterclass on Industrial Symbiosis.
Mats Eklund presented the success factors of industrial symbiosis. "In the long term no one can survive on their own, start now to rediscover each other. Institutional factors are often not conducive to symbiosis, but our society needs and demands for this visible form of sustainability. So communicate about the great regional initiatives you have in the Netherlands and explore further opportunities!"

 

Innoveren doe je samen. Dat is het credo van Avebe volgens Gerard ten Bolscher in zijn interview aan Change Inc. Het benutten van alle kansen die een biobased economy biedt, gaat namelijk niet vanzelf. Daarvoor zijn zaken als kennis, (cross-sectorale) samenwerking en vertegenwoordiging van doorslaggevend belang. Precies deze handschoen heeft het Dutch Biorefinery Cluster in 2010 opgepakt. Concreet ondersteunen we onze leden bij het delen van lessons learned, visies en technologieën. Hierdoor komen innovaties sneller tot stand.

#duurzaamheid #kennisdelen #samenwerken #biobasedeconomy

In 2019 maakte Findest™ in opdracht van het warmte-integratieplatform van Institute for Sustainable Process Technology een overzicht van beschikbare en in ontwikkeling zijnde technologieën voor warmte-integratie. Het technologieoverzicht van warmtewisselaars, warmtepompen, warmtetransformatoren en warmteopslag is nu publiek beschikbaar gemaakt!

#duurzameindustrie #warmtetransitie #energiebesparing

Cellulose fibres are a fastest growing material within the textiles market. Also within packaging they are the most widely used material. Functionalisation opens even a wider range of packaging opportunities, when specific intrinsic barrier properties are created. Assisted by Findest™ the Biobased Circular Business platform performed an inventory on how cellulose can be functionalised in such a way that it can be used for packaging with excellent barrier properties: The results of six promising concepts can be found here: https://lnkd.in/gfEm89c

#cellulose #sustainablepackaging #biobasedmaterials #circularity

See how FrieslandCampina aims to be at the forefront of sustainability, through green energy from wind, solar and manure, sustainable sourcing and using recyclable packaging. This is how they nourish a better planet.

#sustainability #sustainable #packaging #greenenergy

Een echt circulaire landbouw in Nederland met economische impact in de regio! Daar werkt Institute for Sustainable Process Technology aan in samenwerking met AvebeCosun Beet CompanyFrieslandCampina en Royal Agrifirm Group.

#circulareconomy #circulariteit #duurzaamheid #nutrientkringloop

Innovatie en marktwaarde: kernwaarden voor een duurzame en toekomstbestendige industrie. Lees het interview met Bert Jansen van #Avebe in het Agrarisch Magazine!