Onze ambitie en voorgestelde oplossingsrichtingen m.b.t. dit thema

Er is behoefte aan een flexibel en robuust proces waarmee deze biobased reststromen kunnen worden geconverteerd tot een grondstof waarmee bestaande of in ontwikkeling zijnde processen (chemie, biobrandstoffen en energie) wél uit de voeten kan.

Bij voorkeur een simpel, robuust en betaalbare technologie die

  • kleinschalig en lokaal kan worden toegepast
  • om kan gaan met hoge vochtgehaltes, heterogeniteit en variatie in de samenstelling.
wind

Is afval eigenlijk wel afval? Samen met een groot aantal stakeholders in de keten van afval naar grondstof zet ISPT - Institute for Sustainable Process Technology een ontwikkelingsprogramma Renewable Building Blocks From Waste op. Lees meer in het artikel in het NPT Procestechnologie magazine van Nederlandse Procestechnologen van deze maand.
Als Dutch Biorefinery Cluster onderstrepen we het belang van grondstofefficiëntie. Grondstoffen worden schaarser en duurder. Alleen door samen te werken kunnen we de hoge ambities in de circulaire economie waar maken.

Water wordt vaak slechts één keer gebruikt. Industriewater Eerbeek zuivert het water van papierfabrieken, zodat een deel kan worden hergebruikt. Technisch gezien is er een groter potentieel, welke echter alleen te behalen is in samenwerking met regionale stakeholders. Belangrijke vraag hierbij is ook: hoe ver moet het water voor hergebruik gezuiverd worden? Zouden we water kunnen besparen, door het gecascadeerd voor meer doelen in te zetten voor het te lozen? Is het water lokaal her te gebruiken in de industrie of landbouw? Zijn er mogelijkheden om stromen tailormade te zuiveren voor specifieke doelen of is mengen van waterstromen mogelijk? De ultieme circulaire economie! Het Dutch Biorefinery Cluster streeft naar een open samenwerking, gezamenlijk kansen benutten en knelpunten wegnemen. 

Using less, and especially getting more out of your raw materials. That is key for a circular economy. A good example is Avebe, investing heavily in innovation and creating market value for every part of the potato.
It is the mission of the Dutch Biorefinery Cluster to help our members to bring more sustainable and economic value to biomass. Through connecting knowledge, skills and resources!

Het benutten van alle kansen die een circulaire economy biedt, gaat niet vanzelf. Daarvoor is kennis (cross-sectorale) samenwerking van doorslaggevend belang. Zo draagt het Dutch Biorefinery Cluster bij aan de lokale circulaire economie door het maximaal terugwinnen en (her)gebruiken van nutriënten, eiwitten, water, vezels etc. Eén van de succesvoorbeelden is het gebruik van agrarische reststromen als grondstof in de papierindustrie.

Circular economy is more than reuse and recycling! Resource efficiency includes the total valorisation of our valuable raw materials. A good example is Cosun Biobased Experts, using every part of the sugar beet. Their innovative solutions are a real step towards a circular economy and a sustainable future. It is the mission of the Dutch Biorefinery Cluster to help our members to bring more sustainable and economic value to biomass. Through connecting knowledge, skills and resources!

Tekorten aan aardgas. Exploderende energieprijzen. Grondstoffen tekorten manifesteren zich. En onze bodem verarmt. Hoe gaat de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen de bestaande duurzaamheidsdossiers beïnvloeden en wat de benodigde acties zijn om deze risico’s te beperken? Op 28 en29 oktober wordt de eerste Resource Wende conferentie (https://resourcewende.eu) gehouden bij het KIT in Amsterdam. Eén van de ateliers is de Nutriëntenkringloop in de landbouw. Wilt u een bijdrage leveren aan de dialoog richting een oplossing? Dan nodigen wij u uit deel te nemen, aanmelden kan via de website van de Resource Wende.

18 months after our inspiring DBC visit to Östergötland, we were delighted to host Professor Mats Eklund in the educational Koninklijke VNP Masterclass on Industrial Symbiosis.
Mats Eklund presented the success factors of industrial symbiosis. "In the long term no one can survive on their own, start now to rediscover each other. Institutional factors are often not conducive to symbiosis, but our society needs and demands for this visible form of sustainability. So communicate about the great regional initiatives you have in the Netherlands and explore further opportunities!"

 

Innoveren doe je samen. Dat is het credo van Avebe volgens Gerard ten Bolscher in zijn interview aan Change Inc. Het benutten van alle kansen die een biobased economy biedt, gaat namelijk niet vanzelf. Daarvoor zijn zaken als kennis, (cross-sectorale) samenwerking en vertegenwoordiging van doorslaggevend belang. Precies deze handschoen heeft het Dutch Biorefinery Cluster in 2010 opgepakt. Concreet ondersteunen we onze leden bij het delen van lessons learned, visies en technologieën. Hierdoor komen innovaties sneller tot stand.

#duurzaamheid #kennisdelen #samenwerken #biobasedeconomy

See how FrieslandCampina aims to be at the forefront of sustainability, through green energy from wind, solar and manure, sustainable sourcing and using recyclable packaging. This is how they nourish a better planet.

#sustainability #sustainable #packaging #greenenergy

Een echt circulaire landbouw in Nederland met economische impact in de regio! Daar werkt Institute for Sustainable Process Technology aan in samenwerking met AvebeCosun Beet CompanyFrieslandCampina en Royal Agrifirm Group.

#circulareconomy #circulariteit #duurzaamheid #nutrientkringloop

Innovatie en marktwaarde: kernwaarden voor een duurzame en toekomstbestendige industrie. Lees het interview met Bert Jansen van #Avebe in het Agrarisch Magazine!

Meer informatie & downloads

Improve dewatering of biomass

De betrokkenen

Andere betrokken stakeholders: