BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is een groeiversneller. Ze denken mee met vernieuwende ondernemers en oplossers van maatschappelijke vraagstukken. Ze helpen bij het realiseren van dromen, het betreden van nieuwe markten en de ontwikkeling van baanbrekende ideeën tot tastbare producten en diensten. Samen werken ze aan het verduurzamen en uitbouwen van hun ijzersterke concurrentiepositie. Want Brabant heeft alles in huis om te presteren op wereldniveau: economisch, technologisch en maatschappelijk.

Institute for Sustainable Process Technology - ISPT

ISPT verbindt stakeholders uit verschillende sectoren en disciplines, met als doel technologieën te ontwikkelen waardoor procesinnovatie wordt versterkt en versneld.
ISPT fungeert als een innovatieve tussenpersoon tussen industrieën, MKB’s, kennisinstellingen en overheid. Naast het initiëren en coördineren van onderzoeksprogramma's en projecten organiseert ISPT diverse evenementen.

NOM

De Investerings-en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM) wil als onafhankelijke onderneming de werkgelegenheid in Noord-Nederland ontwikkelen door duurzaam winstgevende economische activiteiten te stimuleren. 

Daarnaast verstrekt de NOM risicodragende financiering en participeert in Noord-Nederlandse bedrijven, biedt begeleiding bij investeringen, subsidieaanvragen en locatiekeuze en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten.

Rabobank

De Rabobank is een Nederlandse bank. De bank bestaat uit 112 zelfstandige coöperaties die alle een eigen bankvergunning van De Nederlandsche Bank bezitten.

 

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

Vereniging afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie. De Vereniging Afvalbedrijven stimuleert de transitie naar de circulaire economie, waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staan. De Vereniging Afvalbedrijven is gesprekspartner voor overheden en andere instanties. De brancheorganisatie vertegenwoordigt in omzet en afvalvolume ongeveer twee derde van de Nederlandse afvalmarkt.

VHG

De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners vertegenwoordigt bedrijven,  die actief zijn in het ontwerp, aanleg en onderhouden van (particuliere) tuinen, openbaar groen en groen op, aan en in gebouwen. Aan de hand van de concepten van De Levende Tuin, De Levende Openbare Ruimte en Het Levende Gebouw wordt groen ingezet als natuuroplossing in maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, gezondheid en circulaire economie. In totaal zijn er bij de vereniging ruim 1.000 leden aangesloten.

VNCI

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. In de gehele keten van grondstof tot eindproduct vertegenwoordigen zij de bedrijven die met behulp van chemische processen hun producten maken.