Verslag DBC inspiratiebijeenkomst Bodem en Mineralen beschikbaar

Publicatiedatum: 13-05-2018

De neerwaartse trend in micronutriënten en organische stof in de Nederlandse bodem is zorgwekkend evenals de opwaartse trend van zware metalen in sommige gebieden. Dat is één van de conclusies uit de DBC inspiratiebijeenkomst. Lees het complete verslag op de DBC website.

Om vast te stellen waar en wanneer sprake is van een zorgelijke situatie en wat daaraan gedaan kan worden zijn meer actuele cijfers van bodemgehaltes per regio nodig, is meer kennis nodig van de effecten van dalende gehaltes op gewasgezondheid, als ook van het effect van dalende gehaltes in gewassen/dieet op gezondheid van mens en dier.

Er is een meer regionale perceelafhankelijke integrale aanpak nodig, uitgaande van evenwichtsbemesting, zowel voor fosfaat en nitraat alsook voor organische stof en micronutriënten. Deze aanpak zou bij voorkeur gebaseerd zijn op normen voor bodemkwaliteit i.p.v. normen voor de toe te passen meststoffen. Een keurmerksysteem voor organische reststromen zou ervoor moeten zorgen dat een akkerbouwer zich zeker kan voelen in de toepassing van meststoffen, en geen risico loopt aansprakelijk te worden gesteld voor eventuele contaminaties.

Alleen wanneer een dergelijke aanpak inherent een verdienmodel voor de boeren bevat, zal het ook daadwerkelijk in de praktijk uitvoerbaar zijn: een financiële incentive die beloont voor goed bodembeheer.

Lees het complete verslag van de DBC inspiratiedag Bodem en Mineralen hier.

 

In juni 2018 heeft het DBC op basis van de resultaten van de inspirtatiedag en het rapport Bodem in Zicht dat in 2017 is gepubliceerd een Bodemstrategie opgesteld. Deze vindt u hier.

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...