Bodem in zicht

De concentratie van sporenelementen (o.a. Zink, Calcium, Borium en Zwavel) in de Nederlandse bodem vertoont een dalende trend. Op bepaalde plaatsen treden inmiddels tekorten op welke zich manifesteren door gebrekziekten in de gewassen. Bladbemesting kan is een korte termijn oplossing, maar het daadwerkelijk terugkrijgen en behouden van de lange termijn bodemvruchtbaarheid vereist maatwerk in het meststoffenbeleid.

Het huidige gebruik van meststoffen wordt sterk wordt beïnvloed door de wettelijke beperking aan de hoeveelheid stikstof en fosfaat die jaarlijks opgebracht mag worden.

Daarnaast zorgt de wetgeving rondom hergebruik van slibstromen ervoor dat de waardevolle nutriënten die in de gewassen zitten en dus uit de bodem komt niet naar deze bodem terug gebracht mag worden. Dit vormt een fundamenteel probleem bij het hergebruik van grondstoffen en het behoud van een duurzame circulair beheer van de Nederlandse bodemkwaliteit.

De finale versie van het uitgebreide rapport vindt u hier.

Het Dutch Biorefinery Cluster vraagt aandacht voor dit probleem, en zoekt medewerking in het vinden van oplossingen voor deze uitdaging.

DBC heeft in oktober 2018 in een position paper haar input op de nationale Bodemstrategie ingediend. Deze vindt u hier.

Eén van de op te lossen cases betreft de case 'Circulaire Akkerbouw'. Een beschrijving van deze case vindt u hier