Mestvalorisatie

Zien we mest als een continue kostenpost of als een waarde(n)volle grondstof? Optimale economische mestvalorisatie is cruciaal voor het realiseren van een circulaire economie. Zoveel is zeker. Waarde toevoegen en waardevolle producten maken is de enige duurzame route. De voornaamste succesfactoren daarbij zijn de wil om samen te werken, voldoende schaal, het blijven ontwikkelen van waardevolle producten uit mest en marktontwikkeling. En dat vraagt op zijn beurt lef, coöperatieve kracht en oog voor de lange termijn.

 

De sleutels voor succes

Elke grote verandering begint met een eerste stap. Het gaat om de actie! Het DBC heeft daarom acties en handelingsperspectieven in beeld gebracht voor overheid en bedrijfsleven.

DBC POSITION PAPER MESTVALORISATIE

 

 

Samengevat:

1. De elementen en randvoorwaarden voor een succesvolle economische mestvalorisatie worden benoemd

2. Overheid en bedrijfsleven zetten gezamenlijk de schouders onder een nationale aanpak

Dit zou kunnen in de vorm van een Green Deal. Onderdeel van deze gezamenlijke aanpak is onze oproep om één centraal regiepunt voor mestvalorisatie-initiatieven te creëren (dat gekoppeld kan worden aan het landelijke mestverwerkingsfonds). Binnen deze aanpak committeert het bedrijfsleven zich aan enkele concrete icoon-initiatieven die voldoen aan de succeselementen.

DBC benoemt in haar paper de belangrijkste sleutels voor succes. DBC wil met dit document ondernemers een handleiding geven voor een transitie naar mestvalorisatie. Wij geven de richting aan en helpen kaders te scheppen waaraan mestvalorisatie dient te voldoen. Op deze wijze willen we een bijdrage leveren aan de weg richting een circulaire economie met een optimale mestvalorisatie. 

Icoonprojecten

DBC heeft een aantal icoonprojecten geanalyseerd en benoemd. De ervaringen en inspiratie uit deze initiatieven hebben geleid tot het benoemen van elementen die bepalen of mestvalorisatie initiatieven succesvol en uiteindelijk zelfstandig economisch kunnen draaien:

 • Grootschalig (> 100.000 ton mest)
 • Organisatie en financiering:
 • Vind  een ondernemer of intrinsiek betrokken regisseur: de trekker die de keten organiseert.
 • Een entiteit die de mestlevering organiseert / garandeert.
 • Investeerders en afnemers.
 • Locatie-aspecten:
 • Bereikbaarheid (voor mestlevering en overige logistiek).
 • Aanwezigheid en/of mogelijkheid van vergunning (incl. gewogen omgevingsaspecten)
 • Betrokkenheid van de omgeving.
 • Synergie en symbiosemogelijkheden met bestaande industrie en/of infrastructuur.
 • Bioraffinage:
 • Valorisatie van meerdere inhoudsstoffen, in een vraaggerichte aanpak. Denk aan: mineralen, fosfaatkorrels voor export, organische meststoffen, water, vezels en energie (biogas in WKK (eigen / extern), groen gas in net, groen gas voor transport).

 

Daarnaast zullen mestvalorisatie-initiatieven alleen succesvol zijn, wanneer ook wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

 • De kernwaarden van de circulaire economie: duurzame grondstoffen en energie, lokale en regionale kringloopsluiting, en ondersteunend aan samenleving, gezondheid en biodiversiteit.
 • De realisatie van nieuwe business modellen en financiële arrangementen (incl. garantieregelingen) waarin risico’s van lange termijn levering en afname alsook gedeelde economische afhankelijkheid in ketenprojecten worden afgedekt.
 • Aanpak van (herstel van) vertrouwen en maatschappelijke waardering.
 • Een stimulerend overheidsbeleid (o.a. aangepaste wetgeving voor kunstmestvervangers, stimuleren cascadering (benutten van alle fracties) en industriële symbiose, vereenvoudigd proces van vergunningverlening, creatie experimenteerruimte en sluitende kwaliteitsborgingssystemen, incl. handhaving.

De iconen

 

Biofosfaatfabriek Ecoson

Deze fabriek is onderdeel van het Energiepark Ecoson en produceert uit dierlijke mest op duurzame wijze groen gas en een natuurlijke, fosfaatrijke organische mestkorrel voor toepassing in fosfaatarme landbouwgebieden. Meer informatie vindt op op de website van Ecoson.

Terramass

Terramass produceert op duurzame wijze organische en minerale meststoffen voor de agrarische markt, tuinders en particulieren. Op initiatief van Loonbedrijf Peters in Odiliapeel, Mineralen Initiatief Coöperatie (MIC) en Minovia is een mestverwerkingsinstallatie gebouwd in Odiliapeel. Meer informatie vindt u op de website van Terramass.

 

Mestvalorisatie-initiatief Oost-Nederland

Grootschalige mono-mestvergisting in combinatie met productie organische meststoffen en bioplastics.

Meer informatie volgt.

 

Mestvalorisatie-initiatief Noord-Limburg

Biogaslevering aan industrie met warmtevraag op lokale / regionale schaal in combinatie met industriële symbiose.

Meer informatie volgt.