Fosfaat informatie

Fosfaatrapporten en initiatieven

 De wereldfosfaatvoorraad is eindig. Het wordt steeds belangrijker om technologieën te ontwikkelen om fosfaat terug te winnen uit vloeibare en vaste reststromen in een vorm die herinzetbaar is als meststof. Deze pagina geeft een overzicht van initiatieven en rapporten op dit gebied.

Op 22 juni 2011 organiseerde het DBC in samenwerking met Innovatienetwerk, Courage en Kiemkracht de Expertmeeting 'Fosfaat in Balans'. Lees meer...

Rioolslib wordt kunstmest

Rioolslib wordt kunstmest - artikel Chemisch2Weekblad 30 mei 2011

De Nederlandse afvalverwerkers SNB en HVC onderzoeken of zoutzuur bruikbaar is om fosfaat terug te winnen uit rioolwaterzuiveringsslib. 

 

Cradle to Cradle minerale nutriënten

Cradle to Cradle minerale nutriënten - business cases uit de praktijk - ACC Röell en RJF van Haren - april 2011

Samenvatting

Dit rapport is een aanzet om het onderwerp nutrientenrecycling onder de aandacht van de overheid te brengen.

 

The Phosphate Balance

The phosfate balance - Innovatienetwerk maart 2011

NL Samenvatting        UK Summary

Urgentie en opties van onderzoek en beleid - J. de Wilt, O. Schuiling, SPIL 271-274, P31-36

Fosfor is een essentieel element voor planten en dieren. Het is bovendien een eindige grondstof, die op een beperkt aantal plaatsen in de wereld wordt gewonnen.

 

Symposium Fosfaatschaarste - geluk bij een ongeluk?

Op 13 mei 2010 organiseerde de themagroep afvalwaterbehandeling van KWR Industrie een symposium Fosfaatschaarste - geluk bij een ongeluk? Het verslag kun u hier lezen.

 

Fosfaatterugwinning Greenmills - Orgaworld  

Greenmills zet kunstmestvervanger in tegen mondiaal tekort. 

Orgaworld B.V. heeft een grootschalig innovatief bioraffinageproject ontwikkeld. In de haven van Amsterdam verenigen ze de modernste en duurzaamste technieken in het Greenmills-concept. 

 

Kringen rondom Fosfaat

Kringen rondom fosfaat - Een socio-technische analyse van het Nederlandse actor-netwerk rondom fosfaatterugwinning uit afvalwater en hergebruik in de fosfaatindustrie - augustus 2010

Joost Lommen, MSc-scriptie Environmental Policy Group, WageningenUR

 

Fosforwinning - feit of fictie

Fosforwinning - feit of fictie - juni 2010

Verslag van een bijeenkomst over fosforterugwinning op 10 juni 2010 georganiseerd door Waterstromen en Grontmij. De bijeenkomst stond in het teken van de fosfaatproblemen in de landbouw en afvalwaterbehandeling.