Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Watercluster Maastricht

Praktijk

Locaties:

Maastricht, Limburg
BASF
DCC, Evilim
Sappi
Meerssen Papier

Situatieschets:

Papierfabriek Sappi maakt voor haar productieproces gebruik van water uit de Maas. Dit water wordt ook door nabijgelegen bedrijven (BASF en DCC) als proceswater ingezet. Na gebruik van dit water komt al het afvalwater van deze bedrijven (inclusief Meerssen Papier) terug naar de afvalwaterzuivering van Sappi. De aangesloten bedrijven hebben geen eigen waterzuivering en maken zodoende gebruik van die van Sappi die daartoe is aangepast. Nadat het water gereinigd is, stroomt het terug naar de Maas.

Symbiose

Door deze samenwerking wordt door meerdere bedrijven Maaswater ingezet en daarmee grondwater uitgespaard. Door de gezamenlijke zuivering van het complementaire afvalwater wordt voorkomen dat alle bedrijven individueel een waterzuivering moeten bouwen. Daarnaast wordt het afvalwater van deelnemende bedrijven verder gezuiverd dan voorheen het geval was, waarmee bespaard wordt op zuiveringslasten.

Realisatie

Voor geen van de deelnemende bedrijven vormt waterzuiveren een corebusiness. Bij voorkeur investeren zij in de eigen productieprocessen in plaats van in een eigen of gemeenschappelijke zuivering. Zodoende waren ze op zoek naar een partij die nieuwe deelnemers zoekt, de contractuele en financiële zaken regelt en de benodigde investeringen coördineert. Voor dat doel is inmiddels al meer dan 10 jaar geleden Evilim opgericht.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
500.000 kWh
verminderen nitraatemissie naar oppervlaktewater
3000 ton
reductie grondwateronttrekking
1.000.000 m³
 

Contact:

c.mudde@wml.nl    m.adriaanse@kcpk.nl

 

Bekijk andere cases: