Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Water en nutriëntsymbiose in Roosendaal

Business case in ontwikkeling

Locaties:

Roosendaal (Brabant)
Sensus
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente Roosendaal

Situatieschets:

Het effluent van de waterzuivering van Sensus wordt geloosd via een gemeentelijke (pers)riolering naar het rioolgemaal AWP Roosendaal van Waterschap Brabantse Delta.

  Symbiose

  De optie bestaat om het water van alleen Sensus direct door te persen naar dat gemaal. De hiermee bereikte duurzaamheidswinst betreft:

  • Benutting effluent Sensus + de nutriënten daarin door het waterschap voor bevochtiging geurfilters. Hiermee kan het waterschap besparen op de inkoop van drinkwater en kunstmeststoffen.
  • Samenwerking Waterschap en Sensus bij maximale aanvoer door AWP, dus bij rwa-situaties (max pompcapaciteit rioolgemaal) tijdelijk staken afvoer van Sensus.

  Realisatie

  Er zijn meerdere belanghebbenden in deze keten. Het is een complexe uitdaging om tot een duurzaamheidswinst over de totale keten te komen waarbij kosten en baten eerlijk over alle ketenpartners worden verdeeld.

  Potentiële besparing (jaarlijks)

   
  Extra strategische hydraulische (piek-)capaciteit met oog op toekomstige uitbreiding bedrijventerrein Moerdijk
  Overall kostenbesparing
  Minder riooloverstort bij regenweer situaties
  15 IBC containers nutriëntenmix NPK
  Drinkwaterbesparing geurfilters Rioolgemaal
  10.000 m3/jaar

   

  Bekijk andere cases: