Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Uitwisseling van nutriënten in Nijmegen

Praktijk (geweest)

Locaties:

Nijmegen - Gelderland
RWZI Nijmegen
InnovioPapers

Situatieschets:

Voor het eigen waterzuiveringsproces kocht Papierfabriek InnovioPapers verse nutriënten in.

De naastgelegen communale waterzuivering van Waterschap Rivierenland produceert effluent met een overschot aan nutriënten.

Symbiose

Realisatie van een perspijp die mineraalrijk water van de RWZI naar de waterzuivering van InnovioPapers brengt. InnovioPapers hoeft geen zuivere mineralen meer in te kopen.

Realisatie

De benodigde investeringen in de perspijp zijn door beide partners op zich genomen en ook de besparingen zijn naar rato verdeeld. In deze case zetten de wederzijdse kostenvoordelen en de duurzaamheidswinst de seinen op groen!

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
60 kg
per dag
27 ton
15 kg
per dag

Toelichting:

Zie presentatie voor meer informatie.


 

Bekijk andere cases: