Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Industriële symbiose in Hoogkerk

Afgeronde case - niet gerealiseerd

Locaties:

Hoogkerk - Groningen
Suiker Unie Vierverlaten
Solidus Solutions

Situatieschets:

Suiker Unie verwerkt tijdens de suikerbietencampagnereststromen tot biogas.
500 meter verderop ligt kartonfabriek Solidus Solutions, die jaarrond aardgas inzet.

Symbiose

Levering van ontvochtigd en ontzwaveld biogas van Suiker Unie aan Solidus Solutions (11% efficiënter dan de groen gas route).
Levering van warm gezuiverd water door Suiker Unie aan Solidus Solutions. 
Levering afvalwater van Solidus Solutions aan Suiker Unie om daar anaeroob gezuiverd te worden.
Levering nutriënten via Suiker Unie centraat aan waterzuivering van Solidus Solutions.

Realisatie

De fabrieken hebben de warmtehuishouding zelfstandig geoptimaliseerd.
Suiker Unie heeft de waterzuivering geïntegreerd in het productieproces, met als gevolg dat er geen afvalwater van elders verwerkt kan worden (i.v.m. regels ten aanzien voedselproductie).
Een meer rendabele case zou ontstaan als de huidige SDE-beschikking flexibeler kan worden toegepast.
De centraatlevering wordt nog onderzocht. 

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
1500 ton
24.500 kg ureum
5.000 kg fosforzuur

 

Bekijk andere cases: