Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Industriële symbiose in Franeker

Business case in ontwikkeling

Locaties:

Franeker - Oosterbierum
LambWeston/Meijer Huhtamaki Wetterskip Fryslân

Situatieschets:

LambWeston/Meijer (LWM) wint biogas en nutriënten uit haar afvalwater. Het relatief schone water wordt afgevoerd via het riool. Extra vervuiling wordt toegevoegd om de rioolwaterzuivering optimaal te laten draaien. 
Papierfabriek Huhtamaki haalt koelwater uit het Van Harinxmakanaal en voegt chemicaliën aan het water toe om schade aan het productiesysteem te voorkomen. 

De fabrieken liggen hemelsbreed 5 km uit elkaar. Er ligt een (ongebruikte)  waterleiding van ca. 2,5 kilometer

Symbiose

Het proceswater van LWM wordt hergebruikt als koelwater voor Huhtamaki.
LWM hoeft geen vervuiling aan afvalwater toe te voegen.Huhtakami hoeft geen oppervlakte water in te nemen en chemicaliën aan toe te voegen voor gebruik in het proces.
Na gebruik als koelwater bij Huhkatami komt het water alsnog in het kanaal terecht. 

Realisatie

LWM en Huhtamaki hebben onderzocht of samenwerking haalbaar is. LWM beoogt intern een duurzame innovatie door te voeren waardoor hoeveelheid te lozen water met 50% daalt. Dit reduceert de haalbaarheid van onderliggend initiatief.
Kernvraag blijft: wie financiert de verbinding via o.a. de leiding tussen de twee bedrijven: overheid of ondernemer?

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
(Meeropbrengst) biogas
150.000 m3
Vermeden
180 ton
Energie
3,2 TJ
48 ton Struviet
(Meeropbrengst)
Water
630.000 m3

 

Bekijk andere cases: