Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Gezamenlijke waterzuivering en energiewinning in Olburgen

Praktijk

Locaties:

Olburgen - Gelderland
Waterstromen B.V.
Aviko Steenderen

Situatieschets:

Waterschap Rijn & IJssel zuiverde voorheen het water van Aviko Steenderen. Aviko loosde jaarlijks 1.000.000 m3 afvalwater en gebruikt aardgas als energiebron.

Symbiose

Waterstromen B.V. (opgericht door Waterschap Rijn & IJssel) verwerkt nu het afvalwater tot fosfaat (struviet meststof), stikstof (duurzaam omgezet naar N2) en energie (biogas).
Het biogas wordt ingezet voor directe vervanging aardgas bij Aviko, de warmte voor opwarming afvalwater, drogen van struviet, opwarming bedrijfsruimtes.
Aviko realiseert kostenreductie op waterzuivering. 

Realisatie

Waterschap Rijn & IJssel heeft een nieuw bedrijf opgericht: Waterstromen BV.
Waterstromen BV en Aviko zijn een langlopende samenwerking aangegaan om investering rendabel te maken.
Waterstromen exploiteert een (commerciële) industriële waterzuivering- en vergistingsinstallatie in Olburgen (jaarlijks 1.000.000 m3 afvalwater van Aviko).

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
AWZI 2.000.000 +
RWZI 500.000 m3
aardgas eq.
4450 ton
Energie
8 TJ
1.000 ton struviet
60 ton

 

Bekijk andere cases: