Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Circulaire energie met mestvergisting

Praktijk

Locaties:

Borculo - Gelderland
Groot Zevert Vergisting (GZV)
FrieslandCampina

Situatieschets:

FrieslandCampina wil de keten verduurzamen. Onder meer door het sluiten van kringlopen en het vergroenen van de agrarische industrie.

Groot Zevert Vergisting (GZV) heeft kennis van vergisting en zoekt een business case om deze kennis operationeel te maken.

Symbiose

FrieslandCampina en Groot Zevert Vergisting ontwikkelen een vergistingsinstallatie, die ontzwaveld biogas levert aan de productielocatie van FrieslandCampina in Borculo.

De installatie vergist mest, gras en andere organische reststromen. Door het biogas rechtstreeks in de ketels van Friesland Campina te verbranden is het rendement zeer hoog.

GZV vergroot de vergistingscapaciteit en kan deze efficiënter inzetten.
Door gebruik te maken van mest van eigen boeren zet FrieslandCampina stappen richting het sluiten van kringlopen en het vergroenen van de agrarische industrie.

Realisatie

Het heeft even geduurd om omgeving ‘klaar’ te krijgen voor grootschalige mestvergisting, maar inmiddels wordt het eerste gas geleverd. Kennis delen en informeren zijn belangrijke stappen richting acceptatie.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
6 miljoen m3
aardgas eq.
8000 ton
Energie
190 TJ

 

Bekijk andere cases: