Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Bio-energie en watersymbiose in Renkum

Afgeronde case Niet gerealiseerd

Locaties:

Renkum - Gelderland
Parenco
Waterschap Vallei en Veluwe

Situatieschets:

Parenco had een eigen aerobe waterzuivering. Het afvalwater is van voldoende concentratie om een anaerobe zuivering te bouwen met biogas productie.
De naastgelegen waterzuivering van Waterschap Vallei en Veluwe had ook plannen voor een anaerobe waterzuivering.

Symbiose

Gezamenlijke anaerobe waterzuivering met biogas levering aan Parenco (90% conversie-efficiëntie).
Levering van nutriënten door Waterschap aan Parenco. Levering slib door Waterschap aan Parenco (om in te dikken enen via verbranding in de biomassaketel in groene energie om te zetten).

Realisatie

Ondanks wederzijds erkende duurzaamheid en financiële voordelen, is de samenwerking niet gerealiseerd. Parenco moest in verband met de investeringsplannen in de kartonmachine snelheid maken in de keuze en realisatie van de waterzuivering. Deze snelheid van besluitvorming was voor de waterschappen niet mogelijk. Daarnaast liep een discussie over de mogelijke verontreinigingen uit communaal water via ‘gereinigd’ water in het product van Parenco terecht zou kunnen komen. Parenco heeft inmiddels een eigen anaerobe zuivering gebouwd.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
6,9 miljoen m3
aardgas eq.
12400 ton
220 TJ

 

Bekijk andere cases: