Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Bio-energie en watersymbiose in Doetinchem

Business case in ontwikkeling

Locaties:

Doetinchem - Gelderland
Papierfabriek Doetinchem
Waterzuivering Etten

Situatieschets:

Papierfabriek Doetinchem wil haar de energievoorziening verduurzamen.
De fabriek loost afvalwater na een kleine voorzuivering op het riool, waar het wordt ‘verdund’ met andere afvalwaterstromen.

Waterzuivering Etten ligt enkele kilometers verderop. Zij hebben voldoende geconcentreerde afvalwaterstromen nodig om een anaerobe zuivering te bouwen.

Symbiose

Een aparte pijpleiding voor geconcentreerd afvalwater van de papierfabriek naar de waterzuivering maakt anaerobe voorzuivering en productie biogas mogelijk.
Dit biogas kan samen met de opbrengst uit een reeds bestaande slibvergister teruggeleverd worden als energievoorziening voor de papierproductie.

Realisatie

De uitdaging wordt gevormd door de financiering van de plannen.
Wie neemt de financiële verplichting op zich om te komen tot verduurzaming van deze afvalstromen?
Onderzoek naar combinatie met mestvergisting en de mogelijkheden binnen de kaders van de SDE-subsidies.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
1,2 miljoen m3
aardgas eq.
1250 ton
Energie
38 TJ

 

Bekijk andere cases: